Privacyverklaring Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl

 

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt in ieder geval met zich mee:

 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we respecteren deze.

Als Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl

Tweekerkenstraat 47

1000 Brussel

info@klimaatcoalitie.be

Telefoon: 0032 484 65 28 57

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze vereniging;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

 

Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Leden

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven

Abonnees nieuwsbrieven

 • E-mailadres
 • Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven

Deelnemers activiteiten

 • Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit (zoals keuze workshop) of het leveren van de dienst (adres, bestelling,...).
 • Gegevens m.b.t. jouw profiel

Netwerkcontacten

 • Persoonsgegevens
 • Gegevens m.b.t. uitgeoefend beroep en functie
 • Profielgegevens zoals interesses in thema's

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verwerking van foto's en video's (beelden)

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding).

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl zal altijd toestemming vragen om enerzijds een afbeelding te nemen van een persoon, en anderzijds om deze te mogen publiceren of verspreiden. Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.
 • Toevallige personen op een publieke plaats.
 • Personen in een menigte.
 • Publieke personen.

De toestemming voor het gebruik in een publicatie zal gevraagd worden als een optin, opgesplitst voor minstens de onderstaande categorieën:

 • Als illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief
 • Als beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie / brochure
 • Op sociale media (Facebook, Twitter)
 • Als campagnebeeld voor een project van Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (Openadviser);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (oa. IT-netwerk, …);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik tenzij het omwille van wettelijke doeleinden langer noodzakelijk is.  

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Het secretariaat is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen.

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Aangezien het voor Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via info@klimaatcoalitie.be.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.

 

Wijziging privacystatement

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze pagina.