Klimaat: deelakkoord tussen de gewesten en federale overheid over lastenverdeling

Het akkoord is broodnodig maar onvoldoende

De Klimaatcoalitie verwelkomt het akkoord dat de drie gewesten en de federale regering vandaag hebben bereikt over de lastenverdeling. Dit is slechts een eerste stap in een belangrijk proces voor de aanpak van de klimaatcrisis. De Klimaatcoalitie verwacht nu concrete, gecoördineerde en ambitieuze keuzes van de beleidsmakers.

De Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale ministers bevoegd voor milieu, klimaat en energie hebben vanmiddag een principeakkoord bereikt over verschillende belangrijke dossiers in het kader van de lastenverdeling. De Klimaatcoalitie is verheugd dat dit akkoord een einde maakt aan jarenlang wachten. "Dit akkoord is een eerste stap over hoe de gewesten en de federale regering de klimaatinspanningen zullen verdelen", verklaart Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie.

Een belangrijke knoop die werd doorgehakt, betreft de verdeling van de opbrengsten van de Europese koolstofmarkt (ETS-inkomsten). Hierover was lange tijd geen eensgezindheid, waardoor deze middelen geblokkeerd bleven. Met het huidige akkoord kan België deze fondsen eindelijk aanwenden. De Klimaatcoalitie benadrukt: "Dit geld moet gebruikt worden in de aanpak van de klimaat- en energiecrisis, die vandaag steeds meer burgers in armoede dreigt te storten. Het moet broodnodige maatregelen financieren, zoals de renovatie van gebouwen (vooral voor de meest kwetsbare gezinnen), een grootschalig mobiliteitsplan en de transitie naar hernieuwbare energie” betoogt de vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie, Zanna Vanrenterghem. "Wij roepen alle regeringen op om op basis van dit akkoord samen te werken en snel vooruitgang te boeken bij de herziening van het Nationaal Energie-Klimaatplan.”

De onderhandelingen beginnen nu pas. Er moet nog veel vooruitgang worden geboekt, zeker over de verdeling van de Belgische klimaatambities. De Klimaatcoalitie roept vooral Vlaanderen op zijn deel te doen en -47% uitstootreductie na te streven, in lijn met de Europese doelstelling.

Er is eveneens een akkoord over de internationale klimaatfinanciering van België, een goed signaal in de aanloop naar COP27 - waar dit een van de hete hangijzers zal worden. De Belgische bijdrage op vlak van internationale solidariteit blijft echter onvoldoende. Dat kan en moet beter. 

De opeenstapeling van klimaatrampen van de voorbije zomers en de voortwoekerende energiecrisis, bewijzen dat we onze aanpak van de klimaatcrisis moeten versnellen. België kan hierin een sleutelrol spelen. Daarom organiseert de Klimaatcoalitie op 23 oktober een grote klimaatmars om de verschillende regeringen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.