Concrete maatregelen voor klimaatrechtvaardigheid, nu!

Concrete maatregelen voor klimaatrechtvaardigheid, nu!

De Klimaatcoalitie roept de Belgische overheden op om in de komende weken te laten zien dat ze de klimaatcrisis ernstig nemen. Hiervoor moeten er snel een aantal maatregelen worden ingevoerd om zo onze energievoorziening en koopkracht te garanderen.

 

Gecoördineerde en ambitieuze klimaatmaatregelen

Het conflict in Oekraïne heeft de risico's door onze energieafhankelijkheid pijnlijk duidelijk gemaakt. De remedies om zowel vrede, energievoorziening en koopkracht te verzekeren lopen grotendeels gelijk: ons energieverbruik drastisch verminderen en overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. De EU gaat beide ambities aanzienlijk verhogen. Meer hernieuwbare energie (+40%) en minder energieverbruik (-39%). België moet die Europese dynamiek volgen en zijn klimaatambities voor 2030 naar boven bijstellen. 

De Klimaatcoalitie pleit voor een nieuw nationaal klimaatplan voor 2030 gestoeld op de principes van rechtvaardige transitie om het voor alle burgers eerlijk en haalbaar te maken. Dit plan, gesteund door alle Belgische overheden, moet zorgen voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 47% tegen 2030, zoals gevraagd door de EU. Maar wat blijkt? Op dit moment stellen we vast dat er op geen enkel beleidsniveau de nodige maatregelen zijn ingevoerd om deze doelstellingen te bereiken. Meer nog, de gesprekken lijken, onder andere door de stugge houding van Vlaanderen volledig in het strop te zitten. 

De Klimaatcoalitie roept de overheden dan ook op om snel samen de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.

De klimaatcrisis vraagt om concreet beleid

Een efficiënt klimaatplan bestaat niet alleen uit een  "gereedschapskist" aan klimaatmaatregelen, je moet er ook mee aan de slag. Op maandag 4 juli, stelden de experten hun rapport voor om de “Koopkracht en concurrentievermogen” te bewaken. Dit rapport bevat maatregelen die de Belgen moeten  helpen het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen, en ons ook in staat stellen onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Enerzijds stellen de experten stellen dringende maatregelen voor, zoals een snelheidsbeperking op de wegen, verlaging van de temperatuur in openbare gebouwen en kantoren. Anderzijds pleiten de experten voor bepaalde structurele maatregelen die op het langere termijn broodnodig zijnvoor een rechtvaardige klimaattransitie, zoals de afschaffing van brandstofkaarten voor niet-zakelijke reizen en forsere compensaties voor het openbaar vervoer. 

De meeste van deze aanbevelingen zijn in lijn met de richtlijnen die België kreeg van internationale instanties zoals het Internationaal Energieagentschap en de Europese Commissie! Deze moeten - in het kader van het sociaal overleg - dan ook dringend worden ingevoerd.

Verontrustend uitstelgedrag

Wanneer dezelfde aanbevelingen door verschillende deskundigen naar voren worden geschoven, verwacht je een dringende reactie van de federale regering (en andere overheden). Dat is jammer genoeg niet het geval. De kern heeft elke beslissing uitgesteld tot de herfst.

Daarnaast doen de opinies van sommige politici - in het parlement of in de pers - vrezen dat zelfs de meest "simpele en evidente" maatregelen moeilijk de weg naar de onderhandelingstafel zullen vinden.De Klimaatcoalitie maakt zich grote zorgen over deze systematische blokkades. Dit uitstelgedrag straft de Belgische burger, die met grote vragen zit rond koopkracht en energievoorziening. De juiste en efficiënte maatregelen moeten NU genomen worden om ons voor te bereiden voor de harde winter die eraan komt en tegelijk de juiste voorwaarden te scheppen voor onze toekomstige welvaart en het creëren van banen.


Het is hoog tijd dat onze politici zich bewust worden van de omvang van hun verantwoordelijkheid. Niets doen is niet langer een optie. Wij eisen concrete daadkracht en beslissingen die op korte termijn de weg naar een rechtvaardige en koolstofarme samenleving mogelijk maken.