Over de Klimaatcoalitie

Wie zijn wij?

De Klimaatcoalitie is een nationaal platform bestaande uit een zeventig-tal leden uit de milieubeweging, de noord-zuid-beweging, vakbonden en socio-culturele organisaties. Zo een diverse verzameling actoren uit de civiele samenleving is heel uitzonderlijk in de Belgische context. Dit breed netwerk wil dat beleidsmakers krachtige maatregelen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan die niet alleen een bedreiging vormt voor het leefmilieu, maar ook voor de sociale cohesie en de meest kwetsbare mensen in het Zuiden en in het Noorden.

De Klimaatcoalitie bestaat sinds 2008 en liet al meermaals van zich horen via sprekende campagnes als "Sing for the climate" en "Dance for the climate". In 2015 hebben we in samenwerking met vrijwilligersorganisatie Climate Express meer dan 10.000 Belgische burgers gemobiliseerd voor de klimaattop in Parijs (COP21). Er vonden tientallen acties plaats in het hele land onder de campagne "move the climate" om aansluiting te vinden bij een breed publiek met een positieve boodschap. Tijdens de klimaatonderhandelingen in december betoogden we via decentrale acties op zondag 29 november en stapten 14.000 Belgen mee in de klimaatmars in Oostende.

Oproep van de Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie, die een brede waaier aan organisaties uit het middenveld groepeert, wil dat de Belgische en Europese politici hun verantwoordelijkheid nemen.

Een sterke en transparante positie die de ambitie toont om doeltreffend samen te werken op het internationale niveau, en dus die:
- de ambitie van het « klimaat- en energiepakket 2030 » verhoogt: meer dan 40% interne emissiereducties in vergelijking met 1990, minstens 40% energie-efficiëntie en minstens 30% hernieuwbare energie tegen 2030 om voor de creatie van duurzame en groene jobs te zorgen;
- een tussentijdse doelstelling voor 2025 voorziet in lijn met de vijfjarige doelstellingen verwacht voor het akkoord in Parijs;
- een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie garandeert dankzij sociale dialoog, vormingen (waaronder blijvende opleidingen voor werknemers), duurzame investeringen en een sterke sociale bescherming vertaald in nationale actieplannen;

Lees meer over 'the basics' van klimaatverandering en -beleid op deze pagina van Bond Beter Leefmilieu.

De inhoudelijke standpunten van de Klimaatcoalitie worden besproken en uitgedragen door het Platform Klimaatrechtvaardigheid.

 

Lid worden

De Klimaatcoalitie is permanent in ontwikkeling en streeft ernaar een zo divers en sterk mogelijk platform te vormen. Elke organisatie die handelt naar onderstaande punten, is van harte welkom om aan te sluiten:

  • In het kader van hun activiteiten bijzondere aandacht besteden aan het thema van het klimaat en aan de ecologische, Noord-Zuid- of sociale dimensie ervan.
  • Hun personeel, vrijwilligers en leden sensibiliseren voor de problematiek van de klimaatverandering en voor de dringende noodzaak om tot actie over te gaan.
  • De oproepen tot mobilisatie van de Klimaatcoalitie ondersteunen door ze bekend te maken bij de eigen achterban en indien mogelijk meehelpen bij de uitvoering van acties die de coalitie organiseert.
  • Bij het interne beheer maatregelen volgen om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie te verminderen.
  • De initiatieven van andere leden en/of partners van de coalitie bekendmaken.

Stuur een e-mail naar info@klimaatcoalitie.be indien u graag lid wenst te worden. Uw kandidatuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Na instemming van onze bestuurders wordt u verzocht een jaarlijkse bijdrage te betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de omvang van uw organisatie.